اطلاعات ورودی
Q= تعداد نفرات     
person
Q= ظرفیت آسانسور
kg
V= سرعت حرکت کابین     
m/s
H= طول تراول کابین        
 m 
n= تعداد سیم بکسل ها       
  -  
d= قطر سیم بکسل کابین    
mm
i= نسبت سیم بکسل بندی     
(نسبت تعلیق)
  -  
P= وزن کابین و ملحقات آن
kg 
وزن واحد طول سیم بکسل کابین   
Wolf F819W-FE
kg/m
وزن واحد طول سیم بکسل کابین   
Wolf F7
kg/m
P= توان موتور انتخابی            
kw
C= استاتیک لود موتور انتخابی   
kg
درصد زنجیر جبران %0-100  
Si= وزن زنجیر جبران سیم بکسل
Wolf F819W-FE
kg
Si= وزن زنجیر جبران سیم بکسل
Wolf F7
kg
S= وزن سیم بکسل
Wolf F819W-FE
kg
S= وزن سیم بکسل   
Wolf F7
kg
بازده گیربکس    
بازده موتور      
بازده چاه آسانسور
نتایج محاسبات
a) Static load on the gearbox shaft: 
نتیجه محاسبات استاتیک لود

b) Actual load (None Static): 
q= 

با سیم بکسل Wolf F819W-FE

q= 

با سیم بکسل Wolf F7

c) Power of Electromotor: 
نتیجه محاسبات توان با سیم بکسل Wolf F7

نتیجه محاسبات توان با سیم بکسل Wolf F819W-FE

ارسال فوری
تضمین دقت و کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته