جستجو

adjustable chain tension device

وسيله تنظيم كشش كابل ها (كابين معمولا به يك قرقره كه درراس پايين تر قرار دارد متصل شده كه توسط وزنه ها و فنر ها ،ميزان كشش متناسب را براي قسمت هاي مختلف زنجير بالابر تنظيم مي كند.)

acceptance test

آزمون پذيرش (به acceptance مراجعه كنيد)

acceptance test

آزمون پذيرش (به acceptance مراجعه كنيد)

adjustable flow control

كنترل جريان قابل تنظيم ( متغيرهاي مورد استفاده براي محدود كردن جريان روغن هيدروليك كه تنظيمات آن قابل تغيير است ، كه از كاستن سرعت تا عدم هيچ محدوديتي متغير است)

adjustable track

شيار قابل تنظيم (به track :adjustable مراجعه كنيد)

air breather

هواگير ( وسيله اي كه معمولا بر روي سرپوش تانك قرار مي گيرد تا زماني كه روغن تخليه مي شود به هوا اجازه ورود به تانك را دهد و زماني كه تانك با روغن پر مي شود اجازه جايگزيني هوا را با اتمسفر مي دهد.)

air entrapment

به دام انداختن هوا-محبوس كردن هوا (كيسه هاي هوايي كه مي توانند در زماني كه سيستم را با روغن پر ميكند ، در يك سيستم بمانند )

airborne noise

پارازيت هوايي ( به noise :acoustic مراجعه كنيد)

alarm system

سيستم هشدار (سيستم اضطراري كه بر روي تمام كابين ها نصب مي شود ،كه شامل: يك زنگ ، يك كليد درون كابين و يك منبع تغذيه غير قابل تغيير كه معمولا يك باطري است)

arrangement

تنظيم (تقاتع نصب پله برقي جايي كه واحد هاي مجاور بردها و alighting هايي در سرهاي مشابهي از يكديگر دارند ) (چند انشعاب تنظيم پله برقي ها در زماني كه تعداد نصب هاي انجام شده در هر دو جهت برابر باشد) ( نصب پله برقي جايي كه واحدهاي مجاور alighting ,boarding در سرهاي مخالف يكديگر دارند)

astragal

گچ برى گرد کوچک ( قالبي معمولا پلاستيكي يا فلزي در لبه محل توقف كابين يا دركابين وجود دارد و تمام ارتفاع را در درهاي مركزي مي پوشاند)

asymmetric relay

رله نامتقارن (به relay :asymmetric مراجعه كنيد)

automatic fire detection and alarm system

سيستم هشدار و تشخيص آتش اتوماتيك (سيستم هشدار دهنده آتش دارنده اجزائي براي تشخيص اتوماتيك آتش بوده و زنگ هشدار آتش و تمامي اعمال مقتضي را راه اندازي مي نمايد)

automatic pushbutton control

كنترل اتوماتيك توسط فشار كليد (آسانترين وسيله براي كنترل اتوماتيك يك كابين ، جايي كه كابين با فشار دكمه فرود به طبقه اي فراخوانده مي شود و مسيري را براي رسيدن به طبقه مورد نظر با كاركرد يك كليد فراخواني كابين ، مي پيمايد)

automatic remote monitoring system

سيستم اتوماتيك نظارت از راه دور ( به system:automatic remote monitoring مراجعه كنيد)

auxiliary brake

ترمز اضطراري ( به break :auxiliary مراجعه كنيد)

auxiliary drive chain

زنجيردرايو اضطراري ( به chain: auxiliary drive مراجعه كنيد)

auxiliary isolating switch

كليد جداسازي - ترنر- اضطراري ( به switch: auxiliary isolating مراجعه كنيد)

auxiliary motor

موتور اضطراري ( به motor: auxiliary مراجعه كنيد)

Babbit

نوعي آلياژ (آلياژ نرمي از حلب ،آنتيموان و مس كه به عنوان ماده ضد اصطكاك براي اتصال كابل هاي مفتولي آسانسوربه كار برده مي شود )

Basement service

سرويس طبقه زيرين ( سرويسي كه براي طبقه يا طبقات زير ورودي اصلي در يك ساختمان تهيه شده و ممكن است و ممكن است به جهت سرويس دادن به طبقات ديگر اين سرويس محدود شود)

Bearing

تكيه گاه ( ابزاري كه از بروز اصطكاك بين كابين متحرك و سطح ثابت حفاظت مي كند و اين اصطكاك را كمينه مي نمايد)

brake cooling switch

سوئيچ خنك كننده ترمز ( به switch :brake cooling مراجعه شود)

A95

(ميزان شتاب يا ارتعاش، در مرزهاي محدود و معين ، كه 95% مقادير بدست آمده برابر يا كمتر از آن حد باشند.)

Absolute encoder

انکودر مطلق (اندازه گیری سرعت، موقعیت و زاویه قرار گیری روتور)

abstract

چکیده (صفحات خلاصه فروش يا سفارشات معمول كه وظايف ، منبع تغذيه ، نحوه كنترل ،عملكرد دستگاه ،سيگنال ها و تمامي مشخصات اصلي ديگر نصب پله برقي يا بالابر را نشان مي دهد.)

AC (Alternating Current)

جریان متناوب

ac control

بازرسی یا كنترل ac (control:ac را ببينيد)

acceleration

شتاب-نرخ شتاب تغييرات محور z ، با واحد m/s² ، نسبت به مشخصه كنترل حركت آسانسور

acceleration

شتاب (نرخ شتاب تغييرات محور z ، با واحد m/s² ، نسبت به مشخصه كنترل حركت آسانسور )

Acceleration

شتاب افزاینده (باعث افزایش سرعت)

acceptance

پذيرش-قبول (فرمي كه توسط مالك يا يك نمايندگي امضا شده و نشان دهنده اينست كه قرارداد نصب ضرورتا˝ كامل شده ، و اينكه مشتري تجهيزات را پذيرفته است)

access door

مدخل-راه دستیابی (به door :access مراجعه كنيد)

accidents

تصادفات-پيشامدها (وقايع غير عمدي كه ممكن است باعث آسيب يا خسارت براي كمپاني شود)

accumulator

انباره-اندوزگر (وسيله اي كه مايع هيدروليك را تحت فشار ذخيره مي كند بنابر اين در هر زمان كه به آن نياز داشتيم ، فورا قابل دسترسي است.)

active oil

روغن موثر-روغن دایر (ميزان روغن موجود در تانك يك آسانسور هيدروليكي كه مي تواند در سيستم گردش كند. )

actuator

بازوي عامل (وسيله هيدروليكي كه نيرو را اعمال مي كند: يك سيلندر يا موتور)

adaptor rings

حلقه هاي تطبيق دهنده ( حلقه پائين و بالايي در اسمبلي دسته بندي "وي")

addendum

سردنده-ضمیمه (تغيير در مشخصات يا پيشنهادات مكتوب قبلي ،كه معمولا از قبل براي تاريخ مزايده تنظيم مي شود)

adjacent entrance

ورودي مجاور (تنظيماتي است براي زماني كه كابين آسانسور 2 ورودي با زاويه º 90 دارد)

adjunct

ملازم-ضمیمه (قسمت هاي كاربردي فلزي طراحي شده كه به لبه پله برقي يا بالابر به هدف افزايش عرض موثر، متصل مي شوند)

adjustable resistor

مقاومت قابل تنظيم ( به resistor :adjustable مراجعه كنيد)

adjuster

كارشناس-تنظیم کننده (تكنسين آسانسور ،بالابر يا پله برقي كه نظارت نهايي را براي جديد ترين و مدرن ترين تاسيسات انجام مي دهد تا مطمئن شود تمامي تجهيزات به درستي نصب شده و بر اساس ويژگي ها تنظيم شده اند.)

adsil

به anti frication coating مراجعه كنيد

advance door opening

بازشدن پيشرفته در (به door :advance opening مراجعه كنيد)

air bleed cock

مجراي تهويه (وسيله اي كه هوا را قادر به خروج از قسمت هاي بالايي يك سيستم هيدروليكي مي كند )

air bleed line

لوله تهويه هوا (لوله قطري كوتاهي كه به يك مخزن روغن پسماند متصل بوده و به روغن جمع شده مانند هوا اجازه خروج از سيستم رامي دهد.معمولا درون سيلندر)

air bleed screw

پيچ تهويه هوا (به air bleed cock مراجعه كنيد)

air bleed

خروج هوا-فرار هوا (وسيله اي كه اجازه آزاد سازي هواي محبوس در سيستم سيال يك آسانسور هيدروليكي را مي دهد)

air cord

كابل هوا (قسمتي از مكانيزم راه اندازي عملگر در، كه از يك طناب سيمي قطري كوچك ساخته شده است.)

air temperature differential

ديفرانسيل درجه حرارت هوا (تفاوت دمايي مابين هواي محبوس درون فضاي دستگاه ودر خارج از آن )

alarm bell

زنگ هشدار ( به bell: alarm مراجعه كنيد )

algorithm

كنترل نظارت و سرپرستي گروهي (مجموعه اي از قوانيني كه سياست هاي كنترلي كه بايد توسط سيستم كنترل نظارت آسانسوررعايت شود را بر عهده دارد؛ به منظور اينكه عابران را از طبقه اي كه وارد شده اند به طبقه اي كه مد نظر آنهاست منتقل كند)

alteration

تغيير -دگرگونی (تغييرات در تجهيزات به جاي نگهداري ،تعمير و جايگزيني)

alternative designed landing(s)

يك طراحي ديگري براي فرود (طبقاتي كه بنابراستراتژي تهي سازي ساختمان در زماني كه آتش سوزي بطور اتوماتيك تشخيص داده شود به جاي طبقه اي كه پيش فرض فرود بوده ، قرار مي گيرند)

ambient temprature

دماي پيرامون (دماي هواي پيرامون در يك زمان خاص)

and gate

دريچه

angle bracket

زاويه سگدست-زاويه قلاب (به bracket :angle مراجعه كنيد)

angle of contact

زاويه اتصال (به angle of wrap مراجعه كنيد)

angle of inclination

زاويه انحراف (بيشترين زاويه با سطح افقي كه در آن پلكان ، پالت و تسمه حركت دارند)

angle of inclination

زاويه انحراف (بيشترين زاويه با سطح افقي كه در آن پلكان در قسمت مورب پله برقي حركت مي كند)

angle of inclination

زاويه انحراف (پله برقي ، بالابر عابر-بيشترين زاويه با سطح افقي كه در آن پلكان ، پالت و تسمه حركت دارند)

angle of traction

زاويه كشش سيم (به angle of wrap مراجعه كنيد)

Angle of Wrap or Angle of traction (Alfa)

زاویه پوشش سیم بکسل بر روی فلکه اصلی موتور (آلفا)

angle of wrap

زاويه پيچش ( نسبت قرقره اي كه به طناب هاي معلق متصل بوده و بنا به درجه اتصال سنجيده مي شود )

annunciator

اعلام گر (وسيله علامت دهي كه براي اطلاع رساني مسافران درون كابين و غيره توسط لامپ هاي نشان گر ،اعلان صوتي و غيره نصب شده است)

anode

پايانه مثبت

anti extrusion rings

حلقه هاي مانع بيرون آمدگي (حلقه اي از جنسي معمولا سخت تر از جنس روكش كه در كنار روكش به دور از فشار نگهداري مي شود ، كه از فشار بر روي قسمت نرم تر غلاف كه از بين بازوي انتقال نيرو و نوك برجسته قرار دارد ، جلوگيري مي كند)

anti-creep

مانع تغيير شكل تدريجي (ويژگي هاي بنيان شده در سيستم هاي هيدروليكي آسانسوري ، كه از جابجايي كابين نسبت به طبقه فرود با جبران كردن تمام نشتي هاي روغن و غيره ، جلوگيري مي كند)

anti-friction coating

روكش ضد اصطكاك (ماده اي كه بر روي قاب هاي كناري پله برقي و بالابر مسافر استفاده شده تا ميزان احتمال وجود الكتريسيته ساكن را كاهش دهد)

anti-nuisance device

ابزار ضد اشكال ( ابزار موجود در سيستم هاي كنترل نظارتي كه در آن تعداد افراد درون كابين معين شده ،و با تعداد فراخواني هاي ثبت شده مقايسه مي شود تا از رفت و برگشت هاي غير ضروري آسانسور جلوگيري كند)

anti-reversal device

ابزار مانع بازگشت (ابزاري كه فراهم شده تا از بازگشت هاي خارج از برنامه پله برقي جلوگيري كند)

anti-slide knobs

برآمدگي هاي ضد لغزش (ماده اي ، معمولا فلز، با اندازه ها و شكل هاي گوناگون بنا بر سازنده كه بر روي کف پالت قرار مي گيرد تا از لغزيدن بار و وسايل مسافران بر روي يك سطح لغزنده كف پالت جلوگيري كند)

APB

به single automatic pushbutton مراجعه كنيد

apron

لايه حفاظتي ( سطوح عمودي كه تا پايين آستانه در پاگرد يا ورودي كابين گسترده شده اند را صاف مي نمايد)

apron

لايه حفاظتي (كابين محافظي كه در زير كابين آسانسور نصب شده ، كه درهاي بازشو پيشرفته را به كار مي گيرد، تا از گيركردن اعضاي مسافران و يا اشياء در حالي كه يك آسانسور در حال پايين آمدن با يك پاگرد تراز مي شود ، جلوگيري كند)

apron

لايه حفاظتي (پاگرد محافظي كه درخارج آستانه فرود نصب مي شود تا در برابر گير كردن آسانسوردر پايين طبقه اي كه بايد فرود بيايد ، حفاظت كند)

arc quencher

خاموش كننده جرقه (وسيله اي كه براي محدود و كم كردن جرقه موجود با از بين بردن اتصالي كه توسط جريان ايجاد شده ، به كار مي رود)

arc

جرقه (شعله اي كه به دليل گذر جريان الكتريكي در بين دو هادي به وجود مي آيد)

architects drawings

نقشه هاي ساختاري (نقشه ها براي نشان دادن مشخصات اصلي ساختار يكپارچه يك ساختمان طراحي شده است)

architrave

سر ستون-پوشش مستقيم (قسمت هاي مختلفي كه اطراف يك در ورودي را فرا گرفته اند تا يك ظاهر مناسب را به وجود آورندگچ بري)

armature

جوشن ( يك قطعه از يك ماشين الكتريكي كه در آن ولتاژ متناوب توسط حركات مناسب وابسته به شار ميدان مغناطيسي جمع شده)

arrival bell

زنگ ورود ( به bell :arrival مراجعه شود)

arrival gong

زنگ ورود (به bell :arrival مراجعه شود)

arrival rate

ميزان ورود (مسافران بين طبقاتي: تعداد مسافراني كه به سيستم آسانسور در طول هر 5 دقيقه اي رسيده و خواستار سرويس هستند ، بدون هيچ الگوي ترافيكي غالبي)

arrival rate:down peak passenger

تعداد مسافراني كه به سيستم آسانسور در طول 5 دقيقه پر استفاده آسانسور رسيده و خواستار سرويس هستند ،كه اكثر آنها تمايل به رفتن به پايين را دارند

arrival rate:up peak passenger

ميزان ورود، مسافران عازم به طبقات بالا (تعداد مسافراني كه به سيستم آسانسور در طول 5 دقيقه پر استفاده آسانسور رسيده و خواستار سرويس هستند ،كه اكثر آنها تمايل به رفتن به بالا را دارند)(تعداد مسافراني كه در طول 5 دقيقه در بدترين زمان شلوغي روبه بالاي سيستم به طبقه اصلي براي سرويس مراجعه كرده كه به عنوان درصدي از كل جمعيت ساختمان عنوان شده است)

arrow :direction

جهت فلش (علامت ورود روشني كه جهت حركت را مشخص مي كند ، به arrow:up و arrow :down مراجعه كنيد)

arrow :down

فلش رو به پايين ( علامت فلش روشني كه در عقب كابين آسانسور يا در بالا يا كنار ورودي كابين يا هر دو نصب شده و به مسافريني كه قصد سوار شدن دارند نشان مي دهد كه جهت حركت كابين رو به پايين است)

arrow :up

فلش رو به بالا (فلش روشني كه دلالت بر بالا رفتن كابين به همان سبك پايين رفتن را دارد )

A-side

سمت A ( سمت چپ كابين آسانسور يا بالابر ، وقتي در مقابل در ورودي ايستاديم و در روبروي آسانسور قرار داريم)

astragal :safety

گچ برى گرد کوچک:ايمني ( لبه ايمني فنري تراكم ناپذير كه در بالا قسمت بالايي يك در آسانسور نصب شده است)

Asynchronous motor

موتور آسنکرون (سرعت روتور اندکی کمتر از میدان استاتور بوده و با تغییر بار، سرعت تغییر می کند)

atmospheric pressure tank

تانك فشار هوا ( تانكي كه داراي يك هواگير بوده تا به هواي درون تانك اجازه ورود و خروج دهد تا وقتي كه سطح روغن درون آن تغيير مي يابد فشار انباشته نشود)

attendant

خدمتكار ( شخصي كه هميشه درون كابين آسانسور است تا نيازي نباشد تا مسافران كابين را كنترل كنند ،مانند كار با سوئيچ هاي درون كابين (در مدل هاي قديمي تر ) ، كليد هاي فشاري نشان دهنده مقصد ، و درهاي كابين و محل فرود(در سيستم هاي دستي))

authorized person

فرد مجاز ( فردي داراي اجازه از صاحب كار براي اجراي فعاليت هاي مورد نظر ، مانند بازبيني ،تست، نگهداري، نجات دادن و غير)

authorized person

فرد مجاز (فرد مسئول در برابراينكه تجهيزات و طرح هاي معين داراي قابليت اطمينان و ايمني است)

automatic by-pass

گذار اتوماتيك (ويژگي يك سيستم كنترل پشتيباني آسانسور، كه باعث مي شود كه كابين آسانسور به صورت اتوماتيك از طبقات فراخواننده بنا به مقتضيات گذر كند ، مانند زماني كه ظرفيت آسانسور تكميل بوده و جايي براي مسافر ديگري ندارد ، يا كابين حركت خاصي را براي سرويس دادن به نيازمندي طبقه خاصي انجام دهد مانند سرويس سرسرا ، يك فراخواني مستمر و غيره )

automatic closer

بستن اتوماتيك (به closer :car door مراجعه كنيد)

automatic control

كنترل اتوماتيك (يك وسيله عمومي كه براي تعيين هر نوع خطاي فعال ،بالا بردن توان ،بازخورد منفي ،سيستم كنترل حلقه بسته ،به كار مي رود )

Automatic door

درب تمام اتوماتیک

automatic lubricator

روان كننده اتوماتيك (به lubricator :automatic مراجعه كنيد)

auxiliary ram guides

راهنماهاي RAM اضطراري (سيستم راهنمايي كه به سر متحرك سيلندرهاي تلسكوپي متصل مي شود ، به جهت جهت جلوگيري از قفل شدن اجزائ ram)

Auxiliary supply

منبع اضطراري (منبع كمكي براي منبع تغذيه اصلي)

Available car area

محدوده قابل دسترس كابين (محدوده كابين كه در ارتفاع يك متري از سطح زمين اندازه گيري شده ،بدون در نظر گرفتن دستگيره ها ، كه به جهت مسافران و كالاها در طول جابجايي آسانسور كار گذاشته شده است.)

Average car load

ميانگين بار كابين ( تعداد كل مسافراني كه در يك جهت جابه جايي حمل مي شوند تقسيم بر تعداد جابهجايي ها در آن جهت ،كه در يك بازه زماني مشخصي اندازه گيري شده ، كه معمولا پنج دقيقه مي باشد ، بنابر اين ميزان بار كابين در پيك ترافيك رو به بالا و پايين مشخص مي شود)

Axes of measurement

محور هاي اندازه گيري

Axle

محور (ميله اي كه محور چرخ ها بوده و چرخ ها به سبب آن مي چرخد)

Backlash

واكنش سريع (فاصله زياد بين دندانه هاي مار پيچ و چرخ دنده در يك سيستم چرخ دنده اي كه از مشخصاتش حركت چرخ دنده ها در زماني كه مارپيچ ثابت باشد ، است)

Baggage stops

نگه دارنده هاي بار (برآمدگي هايي كه در كف سطح يك پله برقي نصب شده تا از لغزش بار مسافران در هنگام حركت جلوگيري كند Bail type governor: به Governer :bail type مراجعه كنيد)

Balance line

خط تعادل (وسيله اي كه در سيستم هاي داراي دو ram لازم بوده كه در آن هر ‌ram و سيلندر آن ، اندازه هاي منفذهاي لوله خود را براي تنظيم فشار بين سيلندرها متعادل كنند و هر دو مقدار در يك زمان ثابت مسدود شوند. )

Balanced traffic

جابه جايي متوازن ( ابزار مورد استفاده وابسته به شرايط ترافيكي طبقه ورودي براي نشان دادن اينكه ترافيك در دو جهت بالا و پائين يكسان است)

Balancing weight

وزنه توازن ( توده اي كه انرژي را با استفاده از متوازن كردن تمام يا قسمتي از وزن كابين، ذخيره مي كند)

Ball valve

سوپاپ (به valve :ball مراجعه كنيد)

Balustrade lighting

سيستم برقي حفاظ (به lighting :balustrade مراجعه كنيد)

Balustrade support work

عمليات پشتيباني حفاظ ( چهارچوب عمودي ساخته شده ازاستيل كه از نرده حفاظت مي كند.)

Balustrade(1)

دستگيره (قسمتي از پله برقي يا بالابر كه با فراهم كردن استواري افراد، محافظت دربرابر قسمت هاي متحرك و نرده دور پله ايمني آنان را فراهم مي كند) (: كناره يك پله برقي كه تا بالاي پله ها گسترش يافته كه داراي دامنه پانل ها ، پانل هاي داخلي ، لبه ها و دسته مي باشد )

Bank

توده-دسته (تعداد گروه آسانسورهايي كه از نظر فيزيكي در كنار هم قرار گرفته اند و هر كدام از آن ها به قسمت جداگانه اي از ساختمان سرويس مي دهند ، جايي كه بيشتر از يك گروه به يك قسمت سرويس مي دهد مي تواند بانكي وجود داشته باشد كه در بر دارنده تنها يك گروه براي سرويس دادن باشد) (تعداد پله برقي هايي كه در مكاني نزديك هم قرار گرفته اند)

Bar lock

قفل داخلي ( قفل داخلي كه در درهايي كه به طور دستي كنترل مي شوند استفاده شده)

Barney

كابين كوچكي كه به يك كابل براي بالا كشيدن كابين بر روي يك سطح شيب دار متصل شده است

Bearing plate

صفحه اتكاء ( اجزاء محافظ ساختماني كه در آن پله برقي نصب شده است)

Bed lift

كف آسانسور ( lift :bed را ببينيد)

Bed Plate (Chassis)

پایه نصب (شاسی) موتور

Bed-plate

پايه يا شاسى فونداسيون (پايه يا محور حفاظتي كه به آن دستگاه بالابرنده متصل شده كه معمولا از ميله هاي استيل ساخته شده)

Bell: alarm

زنگ هشدار (زنگي كه در يك پاگرد مناسب يا درون كابين جاسازي شده كه وقتي توسط مسافري درون كابين كليد آن فشرده مي شود به معني طلب كمك است)

Bell: arrival

زنگ ورود (زنگي كه درون كابين آسانسور يا در پاگردي ثابت قرار دارد و ورود كابين را به يك طبقه اعلام مي كند تا مسافران را از آن طبقه بردارد)

Belt

تسمه-بستن (نيروي خودكار و سطح پيوسته تحت فشاري كه كف پله يك بالابر را تشكيل داده و در طول آن با وسايل گوناگوني حفظ مي شود)

Bi-directional

دو جهته (توانايي عمل كردن در دو جهت .)

Bi-parting doors

دو دره (شامل دو قطعه متوازن كه بصورت عمودي لغزيده و يكي به سمت بالا و يكي به سمت پايين حركت مي كند ، اتصال دروني باعث مي شود تا حركت همزمان داشته باشند و ساختار مستحكم آن ها باعث ترويج استفاده آن ها در آسانسور شده است)

Bootstrap

خود راه انداز (به قسمت سيلندرهاي وارون مراجعه شود )

Borehole liner

بوش سيلندر (به liner: borehole مراجعه كنيد)

Borehole

سوراخ مته (سوراخ عمودي ايجاد شده در حفره آسانسور تا با ساختار سيلندر يك آسانسور هيدروليكي با حركت مستقيم منطبق باشد)

Bottle cylinder

سيلندر شيشه اي (سيلندري به شكل يك بطري جايي كه ram قابل جايگزيني كه از بين دسته اي از زوائد در بالا يا گلوگاه شيشه عبور مي كند)

bottom landing

دكمه فرود (سر پايين تر پله برقي يا بالابر كه مسافران بر آن سوار يا از آن پياده مي شوند)

bottom runby :car

دكمه حركت :كابين (به runby: bottom –lift car مراجعه شود)

bottom runby: counterweight

دكمه حركت :وزنه تعادل (به runby :bottom-counterweight مراجعه كنيد)

bottom terminal floor

دكمه:طبقه انتهايي (به bottom terminal landing مراجعه كنيد)

bottom terminal landing

دكمه:فرود نهايي (پايين ترين قسمت براي فرود در يك ساختمان ، كه يك آسانسور مي پيمايد و مسافران مي توانند در آن مكان وارد آسانسور يا از آن خارج شوند)

box :halfway (2)

جعبه:نيمه راه 2 (جعبه پاياني كه در مراحل نصب پله برقي فراهم شده تا اتصال را با كنترلر برقرار سازد)

box: halfway(1)

جعبه:نيمه راه 1 (جعبه تقسيم در اواسط مسير سير آسانسور قرار مي گيرد و در آن سرهاي ثابت كابل هاي حركت آسانسور به هم متصل مي شوند)

bracket : guide-rail

دسته:ريل راهنما (اجزاء فرم دار مكانيكي استيل كه ريل ها به آن متصل شده اند)

bracket :angle

زاويه چنگك-زاويه قلاب (اجزاء فرم دار مكانيكي از جنس استيل كه براي اتصال امن ريل ها به ساختمان يا اتصال امن دو يا چند جزء به هم ، مورد استفاده قرار مي گيرند )

bracket: balustrade

دسته:نرده (يكي از چندين جزء استيل كه از نرده پله برقي حفاظت مي كند)

bracket: spreader

دسته :منتشر كننده (دستك هاي 'U' شكلي كه به دو ريل متوازن متصل شده اند تا آن ها را ثابت نگه دارند)

brake arm

بازوي ترمز ( اهرمي كه از كفشك هاي ترمز حفاظت كرده و حركت را به آن ها منتقل مي كند)

brake armature

جوشن ترمز (قسمت مغناطيسي مكانيزم ترمز كه هنگامي كه سيم پيچ ترمز را جذب مي كند، اهرم را حركت داده و ترمز را آزاد مي نمايد)

Brake auxiliary

ترمز اضطراري-ترمز كمكي (در صورت عدم كاركرد صحيح ترمز ايمني ، كه تنها باعث توقف پله برقي در تمام موارد عادي و خطاهاي حتمي مي شود ، اين ترمز نوعا در كنار محور حركتي كابين واقع مي شود)

brake calipers

اندازه گير ترمز-پرگار ترمز ( تنظيم دو اهرم محوري كه از يك سر توسط يك ميله به هم متصل شده واز سر ديگر با حامل هاي pad ترمز هم اندازه شده اند ، كه توسط يك اعمال فشار هيدروليكي يا الكترومغناطيسي آزاد شده و توسط فشار فنر آزاد مي شود)

Brake chopper, Dynamic Brake

نوعی ترمز الکتریکی با استفاده از مقاومت ترمز

brake coil

حلقه ترمز -سيم پيچ ترمز ( حلقه اي كه وقتاي داراي انرژي است نيرويي را براي اعمال ترمز فراهم مي كند، كه اين انژي توسط حركت هسته سيم پيچ يا ارميچر ترمز ، فراهم مي شود)

brake dashpot

ضربه گيرترمز (ضربه گيري كه شدت ترمز يك ترمز الكترومغناطيسي را كاهش مي دهد)

brake drum

درام ترمز (سطح سافي كه معمولا در بالاي محور يك ماشين بالابر نصب مي شود ، كه كفشك ها هر زمان كه مغناطيس ترمز دوباره صاحب انرژي شوند، به آن متصل مي شوند تا انژي حركت را جذب كنند)

Brake emergency

ترمز اضطراري (ترمزكمكي كه بصورت اتوماتيك و مكانيكي عمل ميكند ، واگر زنجيره گرداننده دچار نقص گردد پله برقي كه داراي اضافه بار است را متوقف ميكند)

brake lift detector

آشكارساز ترمز آسانسور (كليدي كه براي نظارت مكانيكي بر اينكه آيا ترمز هاي پله برقي كاملا آزاد شده يا نه)

brake lining

لنت ترمز (ماده اي كه براي تراز كردن كفشك هاي ترمز به كار مي رود ، كه ضريب اصطكاك بالايي دارد)

brake load

ضرفيت ترمز-نيروي ترمز (باري بر روي پله ، پالت ، تسمه يك بالابر يا پله برقي كه سيستم ترمز براي ايستاندن آن طراحي شده است)

Brake magnet

مغناطيس ترمز (مغناطيسي كه معمولا به فرم سيم پيچ است و هرگاه به آن نيرو دهيم باعث ترمز كفشك بر روي درام مي شود (مانع حركت است))

Brake Magnet, motor Brake

ترمز الکترو مغناطیسی موتور

Brake motor

موتور ترمز (به motor :magnet مراجعه شود)

Brake pad

پد ترمز-لايي ترمز (ماده قابل جايگزيني با اصطكاك بالايي كه بر روي ديسك ترمز عمل كرده و شامل دو لايه بر روي حامل ها نگه داشته شده اند تا در زمان اجرا در دو طرف عمل كنند )

Brake release lever

اهرم آزاد کننده ترمز موتور

Brake release lever

اهرم آزادسازي ترمز (اهرمي كه با چرخش آن با دست براي آزاد سازي اتوماتيك ترمز انجام مي گيرد )

Brake shoes

کفشک های ترمز موتور

Brake solenoid

سيم پيچ ترمز (سيم پيچ هايي كه هسته آن ها براي اعمال نيرو به اهرم و آزاد سازي ترمز حركت مي كند)

Brake –stopping distance

ترمز: خط ترمز (فاصله اي كه در صورت عملكرد ترمز بالابر يا پله برقي لازم است تا آن را نگه دارد)

brake

ترمز (وسيله اي الكترومكانيكي كه ساختار فنري داشته و تحت تاثير نيروي الكترومغناطيسي قرار گرفته و از اصطكاك كفشك ها در برابرتماس با ديسك يا درام ترمز محافظت مي كند بنابر اين به كابين آسانسور يا پله هاي پله برقي اجازه حركت مي دهند)

Brake: escalator & passenger conveyors

ترمز: بالابر و پله برقي (ترمزي كه دريك فاصله امن در صورت عملكرد هر كدام از ابزار ايمني و يا قطع برق ، عمل مي كند)

Brake: lift

ترمز:آسانسور (ترمزي كه براي متوقف كردن آسانسور در يك فاصله امن يا موقعيت خاص در صورتي كه برق قطع شود يا سرعت كابين از يك حد مجاز تجاوز كند يا يك فرمان كنترلي بنا بر ايستادن كابين صادر شود ،عمل مي كند )

Brake: main

ترمز:اصلي (در صورت عدم كاركرد ترمز هاي ايمني كه براي متوقف كردن پله برقي و بالابر در تمام شرايط عادي و تحت شرايط خطاي معين استفاده مي شود ، معمولا در كنار محور اصلي درايو قرار مي گيرد)

Brake: operational

ترمز:موثر ( به Brake: service مراجعه كنيد)

Brake: rated load

ترمز: بارگيري مجاز (ميزان باري كه ترمز بالابر يا پله برقي بايد مطابق با آن تنظيماتي را براي توقف يا نگهداشتن آن انجام دهد)

Brake: service

ترمز:سرويس (وسيله الكترومكانيكي كه در صورت عملكرد هر يك از ابزار تشخيص ايمني يا قطع منبع نيرو دوباره شارژ شده و بصورت اتوماتيك بالابر يا پله برقي را در يك محل امن متوقف مي كند)

Bridge rectifier

يكسو كننده پل وار ( نوعي از يكسو ساز تمام موج كه داراي چهار ديود است)

Broken drive chain switch

سوئيچ زنجيره منقطع درايو ( به switch: broken drive chain مراجعه كنيد)

Broken handrail switch

سوئيچ حلقه نرده پله منقطع (به Broken handrail switch : مراجعه كنيد)

Broken step chain safety switch

سوئيچ ايمني حلقه گام هاي منقطع (به Broken step chain safety switch: مراجعه كنيد)

Brush applicator

برس اعمال كننده (وسيله اي كه به انتهاي لوله هاي تغذيه متصل شده تا ماده روان كننده را با اتصالات سبكي به زنجير اعمال كند)

Buffer Spring or hydraulic

نگهدارنده کابین و وزنه تعادل در کف چاه (هیدرولیک و فنری)

Calibration run

حرکت شناسایی آسانسور

Car door (Entrance or Gate)

درب کابین

Car top box

جعبه رویزیون

Car, Cab, Cabin

کابین

Carrier frequency, switching (PWM) frequency

فرکانس کریر

Center opening door

درب سانترال (از دو طرف بازشو)

Closed loop

نحوه کنترل همراه با اندازه گیری سرعت واقعی موتور توسط انکودر

Compensation chain (rope)

زنجیر جبران

Control circuit

مدار کنترل

Control mode (Inverter)

روش کنترل درایو

Control system

تمامی بخش کنترل حرکت آسانسور شامل درایو و کنترلر

Controller

کنترلر یا فرمان دهتده

Counter weight

وزنه تعادل

DC (Direct Current)

جریان مستقیم

Dc injection braking (Position locking)

تزریق جریان مستقیم به موتور (برای ثابت نگه داشتن موتور)

DCP (Drive Control Position)

پروتکل جهت ارتباط سریال کنترلر با درایو برای کنترل حرکت کابین با دقت بالا (تنظیمات و سیم کشی راحت تر)

Deceleration

شتاب کاهنده (باعث کاهش سرعت)

Direct approach (Direct leveling- Direct to floor)

حرکت شیرجه ای کابین در هنگام دور اندازی به منظور کاهش زمان توقف

Door zone

محدوده ای که تابلو فرمان قبل از تراز کامل، شروع به باز کردن درب می کند درسیستم های مجهز به ADO (محدوده 30-25 سانتیمتر قبل و بعد تراز طبقه )

Dumbwaiter (Freight) Elevator

آسانسور باربری

Efficiency motor -gearbox

بازده موتور – بازده گیربکس

Encoder

اندازه گیر سرعت چرخش موتور

Encoder with Hollow shaft mounting

انکودر با حفره داخلی (انکودر بر روی شفت نصب می شود)

Final limit switch

سوئیچ های حد نهایی چاه

Flange mounting

انکودر با شفت خارجی

Floor leveling switch

سنسور ایست (مگنت)

Flywheel or hand wheel

فلایویل (چرخ لنگر)

Full load

ظرفیت تکمیل (بار نامی)

Gear ratio

نسبت تبدیل گیربکس

Geared motor

موتور های گیربکسی (موتور آسنکرون مجهز به گیربکس)

Gearless motor

موتور های بدون گیربکس (موتور سنکرون)

Guide rail

ریل راهنما

Guide roller

غلتک های راهنما

Hall (Landing or Hoist way) door

درب طبقه

Hall call (landing call push)

شستی طبقه

HHL (Hydraulic Hole Less)

آسانسور های هیدرولیک بدون حفره در کف چاه

Hinged (Swing) door

درب لولایی

Hydraulic elevator

آسانسور هیدرولیکی

IGBT

نوعی ترانزیستور و یکی از قطعات اصلی تشکیل دهنده درایو

IM (Induction motor)

موتور القایی (موتور آسنکرون)

Incremental encoder

انکودر افزایشی (تنها سرعت را اندازه گیری می کند و قادر به اندازه گیری موقعیت نیست)

Jerk

تغییرات شتاب بر زمان (لحظه ای)

Leveling

حرکت انتهایی کابین آسانسور برای همتراز شدن در طبقه

Lift well, Shaft, Hoist way

چاه آسانسور

Lift, Elevator, Hoist machine

آسانسور

Machine room

موتور خانه

Max torque

حداکثر گشتاور

Moment of inertia

اینرسی چرخشی

MRL (Machine Room Less)

آسانسور های کششی بدون موتورخانه

No load

بدون بار (بیشتر مواقع منظور بر داشتن سیم بکسل از روی پولی موتور)

Observation (Panoramic) Lift

آسانسور های شیشه ای (پانوراما)

Oil lubricator

روانکار ریل های راهنما

Open loop

کنترل بدون استفاده از انکودر

Over current

جریان بیش از حداکثر مقدار تعریف شده

Over load

بار بیش از حد مجاز

Over shoot

افزایش سرعت موتور از سرعت مرجع در انتهای شتاب افزاینده و قبل از رسیدن به سرعت نامی

Over speed

تجاوز از حداکثر سرعت تعریف شده (سرعت مرجع)

Over/under voltage

ولتاژ از ولتاژ حد مجاز بیشتر/کمتر شده است

PG card (Pulse Generator)

برد رابط انکودر به درایو

Photo cell

پرده نوری

Pit

قسمت پایین چاه از کف پایین ترین طبقه تا کف چاه آسانسور

Planetary gearbox

گیربکس خورشیدی (سیاره ای)

PM (Permanent magnet)

نوعی موتور سنکرون با مغناطیس دائم

Pneumatic elevator

آسانسور پنوماتیکی

Power circuit (Main circuit)

مدار قدرت (مدار اصلی)

Power unit

محفظه ای در آسانسور های هیدرولیک شامل موتور، پمپ و شیر های هیدرولیکی

Pulley or deflector (Secondary) Sheave

فلکه (پولی) هرزگرد

Rated current

جریان نامی (موتور / درایو)

Rated Frequency

فرکانس نامی (موتور / درایو)

Rated load, nominal load

بار نامی کابین

Rated Power

توان نامی (موتور / درایو)

Rated speed

سرعت نامی

Rated torque

گشتاور نامی

Rated voltage

ولتاژ نامی

Releveling

تراز شدن دوباره کابین در صورتی که کابین از سطح همتراز با طبقه فاصله گرفته باشد

Releveling

تراز شدن دوباره کابین در صورتی که کابین از سطح همتراز با طبقه فاصله گرفته باشد

Revision (inspection)

مد بازرسی برای کنترل دستی حرکت کابین

Rollback

چرخش شافت موتور در خلاف جهت حرکت موتور (در ابتدا یا انتهای حرکت)

Roped Hydraulics (Indirect)

آسانسور های هیدرولیک همراه با سیم بکسل (هدایت به صورت غیر مستقیم)

Safety gear system (Parachute)

پاراشوت

Semi-Automatic door

درب نیمه اتوماتیک

Shaft light

روشنایی داخل چاه

Shaft ventilation

تهویه چاه آسانسور

Sheave diameter

قطر فلکه اصلی موتور

Short circuit

اتصال کوتاه (اتصالی)

Short floor function

قابلیت درایو جهت کاهش زمان حرکت در مسافت حرکتی کوتاه

Sliding (Folding, Telescopic) door

درب تلسکوپی

Slip compensation

جبران لغزش در موتور های آسنکرون برای جبران افت سرعت موتور ناشی از افزایش بار

Slow down switch

سنسور های دور انداز

Speed deviation

انحراف از سرعت مرجع

Speed reference

سرعت مرجع (سرعتی که موتور باید با آن بچرخد- فرکانس خروجی درایو)

Static tune- dynamic tune

تیون در حالت ایستا – تیون در حالت چرخشی

Strain gauge or load sensor

وسیله اندازه گیری نیرو بر روی سیم بکسل

Suspension (Hoisting) rope

سیم بکسل

Suspension ratio

نسبت تعلیق سیم بکسل (1:1و 1:2 و ...)

Synchronous motor

موتور سنکرون یا همسان گرد (روتور دقیقا با سرعت میدان استاتور می چرخد)

Terminal

ورودی و خروجی های برد، تابلو یا درایو

Torque compensation

جبران گشتاور (برای جبران تغییرات گشتاور)

Traction elevator

آسانسور کششی

Traction sheaves (Drum) - sheave drive

فلکه (پولی) اصلی موتور

Travel

حرکت از یک طبقه به طبقه دیگر

Travel cable

کابل تراول

Travel distance

تمامی مسیر حرکت از طبقه مبدا تا طبقه مقصد

Travel distance

تمامی مسیر حرکت از طبقه مبدا تا طبقه مقصد

Travel distance

تمامی مسیر حرکت از طبقه مبدا تا طبقه مقصد

Tune

تنظیم کردن و شناساندن مقادیر موتور به درایو

Under shoot

کاهش سرعت کابین از سرعت مرجع در انتهای شتاب کاهنده و قبل از سرعت Leveling

V/f Pattern

نمودار مربوط به ولتاژ و فرکانس

Vector mode

کنترل برداری (یکی از روش های کنترل موتور توسط درایو)

VVVF (Variation Voltage-Variation Frequency) control

روش کنترلی از طریق تغییر فرکانس و تغییر ولتاژ موتور

Worm gearbox

گیربکس با چرخدنده حلزونی

Yoke

یوک کابین

ارسال فوری
تضمین دقت و کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته